โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบุณฑริก:


โรงพยาบาลชุมชนชายแดนชั้นนำในจังหวัดอุบลราชธานี ภายในปี 2570

พันธกิจ :


1.จัดการระบบสุขภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงานทุกมิติ
3.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครังและชุมชนได้
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูและระบบสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5.ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบบริการที่เหมาะสม
6.เพิ่มศักยภาพในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไตเทียม ธนาคารเลือด ทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ค่านิยม BTR :


B: Best service บริการที่ดีเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
T: Teamwork ทำงานเป็นทีม ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
R: Responsibility ความรับผิดชอบในหน้าที่ตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบุณฑริก ปี 2565-2570 :


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล ระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบการบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไตเทียม ธนาคารเลือด ทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @