โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

นาย

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาว

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นาย

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาว

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นาย

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นาย

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กำลังปรับปรุง...

นางผ่องศรี จันทร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายรณชัย งามเถื่อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ ศรประสิทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฉัตรสกุล กันเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายแพร มณีวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล สุวรักษ์

นักวิชาการสถิติ

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @