เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT14 | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
  1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินขอ 14-4.pdf