เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
  1. แบบ สขร 1 เภสัช มีค 66.pdf
2MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
  1. แบบ สขร 1 เภสัช เมย 66.pdf
3MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
  1. แบบ สขร 1 เภสัช พค 66.pdf
4MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
5MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
  1. แบบ สขร 1 เภสัช กค 66 eb5.pdf
6MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
  1. แบบ สขร 1 เภสัช สค 66 eb5.pdf