วันที่ 18 มิ.ย. 63 คปสอ.บุณฑริกรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธานตรวจเยี่ยม เขตพื้นที่ อำเภอบุณฑริก และ รพ.สต.แมด

วันที่ 18 มิ.ย. 63 คปสอ.บุณฑริกรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร เป็นประธานตรวจเยี่ยม เขตพื้นที่ อำเภอบุณฑริก และ รพ.สต.แมด

2020-06-18 อำเภอบุณฑริก