วันที่ 10 มิ.ย. 63 โรงพยาบาลบุณฑริกรับประเมินรอบที่ 3 เตรียมรับผู้ตรวจราชการ

วันที่ 10 มิ.ย. 63 โรงพยาบาลบุณฑริกรับประเมินรอบที่ 3 เตรียมรับผู้ตรวจราชการ
โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
เป็นประธาน ตรวจเยี่ยม เขตพื้นที่ อำเภอบุณฑริก และ รพ.สต.แมด

2020-06-10 โรงพยาบาลบุณฑริก